سوابق

سوابق و پیشینه علمی

سوابق تحصیلی

مدارک و مدارج علمی

پیشینه پژوهشی

طرح های پژوهشی اتمام یافته

سوابق آموزشی

دروس تدریس شده

تالیفات

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی ـ پژوهشی کتابها

رساله ها و پایان نامه ها

راهنمایی،مشاوره و داوری رساله ها و پایان نامه ها

کنفرانس ها و سمینار ها

شرکت در کنفرانس ها و سمینار های علمی

دستاوردها و جوایز

دستاوردها و جوایز

عضویت در مجامع علمی

عضویت و سمت در هیئت ها و انجمن های علمی
Uploaded image

دانشگاه علامه طباطبایی

عضو هیات علمی
ـ رئیس دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی 1388 ـ 1392 -عضو هیأت ممیزه دانشگاه علامه طباطبایی سال 1388 ـ 1393 مدیر قطب علمی بومی سازی برنامه ها ی درسی دانشگاه علامه طباطبایی از 1389-1393 – رئیس کمیته بازنگری دروس و شورای سیاستگذاری دانشکده علوم اجتماعی از 1390-1392
Uploaded image

فصل نامه ها ی علمی

سردبیر فصلنامه برنامه ریزی توسعه و رفاه اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی
مدیرمسئول فصلنامه علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی 1388ـ 1392ـ مدیرمسئول فصلنامه دانش بومی،دانشگاه علامه طباطبایی 1388ـ 1392ـ سردبیر فصلنامه برنامه ریزی توسعه و رفاه اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی1388 ـ ادامه داردـ عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی 1385 ـ ادامه داردـ عضو هیأت تحریریه فصلنامه نظم و امنیت انتظامی،سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا 1386 ـ ادامه داردـ عضو هیأت تحریریه فصلنامه امنیت پژوهی،دانشکده فارابی1387 ـ ادامه دارد
Uploaded image

وزارت علوم تحقیقات وفناوری

مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1385 ـ 1388
ـ مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1385 ـ 1388ـ معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1385 ـ 1380ـ دبیرشورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری1385 ـ 1388ـ عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1385ـ 1388ـ عضو کمیتۀ تدوین سند فرابخشی«تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه ازنخبگان،وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،1383-دبیرکمیتۀ تحصیلات تکمیلی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،طی سالهای 1380ـ1374ـ عضو کمیتۀ رشته های ممتاز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،طی سالهای 1373 ـ1371ـ دبیرهیئت ممیزه رشته های علوم انسانی،کارکنان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،1385ـ 1388عضو کمیسیون بررسی موارد خاص سازمان سنجش آموزش کشور،1385 ـ 1388
Uploaded image

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

رئیس کمیتۀ اجتماعی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1379 ـ 1377
ـ رئیس کمیتۀ اجتماعی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1379 ـ 1377 ـ عضو شورای سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1385 ـ 1380
Uploaded image

سایر کمیته های علمی و تخصصی

عضو کمیسیون دائمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
عضو هیأت داوری و ارزیابی برترینهای تحقیق و پژوهش نیروی انتظامی،1385 ـ 1383 ـ عضو هیأت داوری پژوهشهای یادواره شهدای بسیج دانشجویی طی سالهای 1383 ـ1381ـ دبیر کمیتۀ قطب های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی طی سالهای 1382 ـ 1380 ـ دبیرهمایش معاونان آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی طی سالهای 1385 ـ1388 عضو هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال 1389 ـ 1393ـ عضو کمیسیون دائمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از 1389 ـ 1393 عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم انتظامی از سال 1394-ادامه دارد عضوهیات ممیزه دانشگاه امام باقر(ع) از سال 1394 – ادامه دارد عضو هیات ممیزه دانشگاه آجا از سال1394- ادامه دارد
Uploaded image

سایر موارد

عضو هیات ممیزه
عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم انتظامی از سال 1394-ادامه دارد

عضوهیات ممیزه دانشگاه امام باقر(ع) از سال 1394 – ادامه دارد

عضو هیات ممیزه دانشگاه آجا از سال1394- ادامه دارد

تماس با ما