دستاورد ها و جوایز

1ـ استاد نمونه کشوری سال 1388 ـ 1387 .

2ـ پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی سال 1388

3ـ ارائه کننده مقاله برتر در نخستین همایش بین المللی دوسالانه علوم انسانی تحت عنوان کارآفرینی و اخلاق اسلامی،تابستان 1389

4- ارائه کننده کرسی ترویجی با عنوان: اخلاق اسلامی وکارآفرینی ودر یافت گواهی نامه دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد ومناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی آذر 1390

5- پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی سال1393