سوابق تحصیلی

لیسانس علوم اجتماعی(گرایش پژوهشگری)،دانشگاه تهران،1368

فوق لیسانس جامعه شناسی،دانشگاه تهران،1373

دکتری تخصصی جامعه شناسی،دانشگاه اصفهان،1381

گذراندن دوره های آموزشی زبان انگلیسی تافل و دوره های آموزشی مدیریت رسانه