راهنمایی،مشاوره و داوری رساله ها و پایان نامه ها

1ـ  استاد مشاور رساله دکتری«نقش زنان در امنیت ملی با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی»،دانشجو آقای حسن خجسته باقرزاده،دانشگاه عالی دفاع ملی،مرداد 1383

2ـ استاد داور رسالۀ دکتری« تعیین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در توسعۀ صنعت توریسم با رویکرد امنیتی»،دانشجو آقای حسن شیرازی،دانشکدۀ علوم و فنون فارابی،اسفند 1383

3ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نظامهای مدیریتی جدید با تأکید بر وظیفۀ کنترل و نظارت:تحلیل مدل MC(Master of control)) در شبکۀ رادیویی فرهنگ»،دانشجو آقای آزاد مجیدی،دانشکدۀ صدا و سیما،1385

4ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در گرایش جوانان کرمانشاه به جذب در ناجا»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو،آقای مهراب بابایی نژاد،شهریور 1385

5ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر برگرایش جوانان به گروه های خرده فرهنگی انحرافی سال 84 درشهر اصفهان»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو،آقای محمدرضا طاووسی،آذر1385

6ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«اثربخشی سازمانهای غیردولتی در باز پروری معتادان با رویکرد دارویی»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو،آقای علی متقی،زمستان 1385

7ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تأثیر ورود سلاح غیرمجاز بر وقوع جرائم امنیتی استان لرستان»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو،آقای فریدون نصیری،پاییز 1386

8ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی نقش گروه ها و کاروان های مسلح موادمخدر برامنیت انتظامی استان سیستان و بلوچستان»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو،آقای علی اکبر عاکفی فر،زمستان1386

9ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی ویژگی های جمعیتی(اجتماعی و اقتصادی) ورامین و نقش آن در امنیت عمومی شهرستان»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو آقای سید محمد قالیشورانی،پاییز1386

10ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی تأثیر قاچاق سلاح برجرائم امنیتی استان همدان طی سالهای 1383 الی 1385»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو آقای محمدمهدی معالی،زمستان 1386.

11ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی شیوه های قاچاق کالا از مبادی رسمی استان سیستان و بلوچستان درسال 84»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو آقای عبدالحمید خاشی،زمستان 1386

12ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تأثیر طلاق بر بزهکاری نوجوانان(جرم سرقت)دراستان آذربایجان غربی»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو آقای عبداله کرمی،بهار1378

13ـ استاد داور رساله دکتری«بررسی تهدید رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با مطالعه موردی رادیوهای بیگانه فارسی زبان»،دانشجو آقای حسین ساری،دانشگاه عالی دفاع ملی،شهریور 1385

14ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی عوامل اجتماعی مؤثر برجرائم خشونت آمیز جوانان ذکور همدانی(25ـ18)ساله» دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو آقای حمید کرمی،بهار1386

15ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«عوامل مؤثر بر سرقت های به عنف درکلانشهر کرج»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو آقای بخشعلی کامرانی صالح،اسفند 1386

16ـ استاد  داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر بر تغییر نوع مواد مخدر مصرفی از سنتی به صنعتی»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو آقای علیرضا توحیدیان،بهار1387

17ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«تأثیر عوامل اجتماعی بررضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان کردستان»،دانشجو آقای شیرکو بهمنی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،بهار1387

18ـ استاد راهنما رساله دکتری«تأثیر جنبش های نوین اجتماعی برامنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهبرد مدیریت آسیب با تأکید برشهرتهران»،دانشجو آقای غلامحسین بلندیان،دانشگاه عالی دفاع ملی،اسفند 1386

19ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«نقش حاشیه نشینی در بحران های اجتماعی،مطالعه موردی بحران سال 1385 تبریز»،دانشجو آقای محمدرضا خوش زرع،دانشگاه علوم انتظامی ،1387

20ـ استاد راهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نقش پژاک در ایجاد ناامنی در استان آذربایجان غربی»،دانشجو آقای عادل گل آرا،دانشگاه علوم انتظامی،1387

21ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی جامعه شناختی رابطه حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی در شهرهمدان»،دانشجو آقای نصرالله پارسا زاده،دانشگاه علوم انتظامی،1387

22ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی تأثیرمرگ و میرکودکان بر باروری زنان در شهرتبریز»،دانشجو آقای علیرضا عباسپور،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،1387

23ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی میزان تأثیر عوامل اجتماعی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) درحوزه های مرکزی و غرب تهران»،دانشجو آقای سعید عبدل،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،1387

24ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی:سازمان تأمین اجتماعی»،دانشجو خانم ماندانا فناکار بحری،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1387

25ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی پدیده قومیت گرایی در بحران اردبیل،خرداد ماه 1385»،دانشجو آقای سیامک صادقی،دانشکده علوم انتظامی،1387

26ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی اثر حاشیه نشینی بر وقوع جرائم اجتماعی شهرستان کرمانشاه در سال1386»،دانشجو آقای فریبرز یوسفوندی،دانشگاه علوم انتظامی،1387

27ـ استادداور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی روند تغییرات شاخص توسعه انسانی در استان تهران از 1363 تا1385»،دانشجو خانم زهرا مرادی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1387

28ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی علل عدم تمایل مهاجرین و آوارگان افغانی ساکن در تهران بزرگ برای بازگشت به کشور متبوعه»،دانشجوآقای سهراب اردلان،دانشگاه علوم انتظامی،1387

29ـ استادداور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی کیفیت تحصیلی در میان دانشجویان شاغل و غیرشاغل دانشگاه  دانشگاه علامه طباطبایی»دانشجو آقای علیرضا سامانی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1387

30ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان پسرشهرستان کرج به گروه های خرده فرهنگ جرم(با تأکید برموادمخدر)»،دانشجو آقای مهدی ترکمان، دانشگاه علوم انتظامی،1388

31ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی پیامدهای انتظامی خرید و فروش اشیاء عتیقه غیرمجاز دراستان گیلان در سال 1386»،دانشجو آقای علی شعبان زاده،دانشگاه علوم انتظامی،1388

32ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی پیامدهای اجتماعی وقف در استان قم»،دانشجو آقای سیف الله قنبری نیک،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1388

33ـ استادداور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق سلاح و مهمات درشهرستان ارومیه در سال 1386»،دانشجوآقای سلیمان امانیان،دانشگاه علوم انتظامی ،1388

34ـ استاد مشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و چگونگی گذراندن اوقات فراغت در بین دانشجویان(جوان 29ـ18سال)»،دانشجو آقای مجتبی تیبا،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،بهمن 1388

35ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت اجتماعی»،دانشجو آقای رضا ارفعی عین الدین،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،بهمن 1388

36ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« عوامل مؤثر برنگرش دانش آموزان راهنمایی شهرتهران نسبت به خوشبختی و رفاه اجتماعی»،دانشجو خانم پروانه جوانمردی قهدریجانی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،بهمن1388

37ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی»،دانشجو آقای احسان مردوخ روحانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علامه طباطبایی،بهمن1388

38ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« نقش مطبوعات در ارتقای احساس امنیت اجتماعی»دانشجو آقای علی رحیمی،دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علامه طباطبایی،بهمن 1388

39ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در بین ساکنان شهرکاشان»،دانشجو خانم حنانه شفیعی فینی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،بهمن 1388

40ـ استادداور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«پوشش خبری سازمانهای غیردولتی درمطبوعات»،دانشجو خانم مریم رنجبران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،بهمن 1388

41ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«آیین ها و مناسک زنان وتحولات تاریخی آنها(پژوهشی درشهرتهران)»،دانشجو خانم فیروزه مهاجرشجاعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،بهمن 1388

42ـ استاد داور رساله دکتری«قنات توسعه پایدار درمناطق نیمه بیابانی ایران(مطالعه موردی روستاهای داوران و فردوسیه شهرستان رفسنجان)»،دانشجوآقای محمدمهدی فداکار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،مهر1388

43ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه بین ویژگی های کارآفرینی شاغلین سازمانی از رضایت شغلی به تفکیک جنسیت»،دانشجو  مریم ابراهیمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،خرداد 1388

44ـ استادر داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی زنان در بین دانشجویان دختر دوره کارشناسی دو دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی علامه طباطبایی»دانشجو آقای نادر ارشدی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،خرداد 1389

45ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان 18 تا 29 سال دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی»،دانشجو ابراهیم نوروزیان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،خرداد1389

46ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی تطبیقی عوامل مؤثر برمیزان مشارکت اجتماعی اعضای شرکت های تعاونی مصرفی فرهنگیان و صیادان ماهیان خاویاری شهرستان گمیشان»،دانشجو آقای شمس الدین شکاری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،خرداد 1389

47ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی میزان رضایت سالمندان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی استان تهران»،دانشجو خانم مژگان امیری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

48ـ استاد مشاوره رساله دکتری،«احساس امنیت سیاسی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن»،دانشجو جمال عرف، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علامه طباطبایی، 1389

49ـ استاد مشاوره رساله دکتری،« تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر مؤلفه های امنیتی و اجتماعی و ارائه مدل مناسب»،دانشجو اکبراسترکی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

50ـ استاد راهنما رساله دکتری،«بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر خشونت های سیاسی دهمین انتخابات ریاست جمهوری»،دانشجو حسن فراهانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

51ـ استاد مشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رضامندی سالمندان از زندگی گذشته و عوامل مؤثر برآن»،دانشجو طلعت قاسمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

52ـ استاد مشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی عوامل مؤثر بر میزان گرایش روستاییان به صندوق روستایی»،دانشجو جواد اسلام دوست، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

53ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی مفاهیم رفاه اجتماعی(آزادی،برابری،عدالت،قدرت و حقوق)درمکاتب معتزله و اشاعره»،دانشجو امیدعلی نعمت پور، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

54ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نقش مشارکت سازمانها و نهادهای دولتی در اجرای طرح های چهارگانه ارتقاء امنیت اجتماعی(شهرستان کرمانشاه)»دانشگاه علوم انتظامی،1388

55ـ استاد مشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی موانع اجتماعی دستیابی زنان به پایگاه های مدیریتی در بانکهای ملی شهرتهران»،دانشجو اعظم پیله وری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

56ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی راهبرد ارتقاء و تحکیم اعتماد به نفس ملی در ج.ا.ا.»،دانشجو علی چگینی، دانشگاه عالی دفاع ملی،1389

57ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی نقش مشارکت سازمانها و نهادهای دولتی دراجرای طرح های چهارگانه ارتقاء امنیت اجتماعی»،دانشجو ناصرصفری،دانشگاه علوم و فنون اطلاعات و آگاهی،1389

58ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه گفتمان مذهبی با خشونت سیاسی درسطح قوم پشتون در افغانستان»،دانشجو محمد اسلم جوادی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

59ـ استادمشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«میزان بهره مندی کارکنان وزارت جهادکشاورزی از تسهیلات رفاهی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری»دانشجو معصومه حاجی احمدی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

60ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی در میان دانشجویان(18 تا 29 سال)»،دانشجو سعید لهراسبی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

61ـ  استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«نقش مطبوعات درتقویت یا تهدید امنیت ملی(با تکیه برگزینش خبری روزنامه نگاران شش روزنامه دولتی و غیردولتی کشور)»،دانشجو کامران عرفانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

62ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نقش قاچاق سوخت در تصادفات محورهای برون شهری استان سیستان و بلوچستان در سال 87 و 88»،دانشجو محمدرضا عباسی،دانشکده علوم و فنون راهور دانشگاه علوم انتظامی،1389

63ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل فردی مؤثر بر کارایی کارکنان پایور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سال1388(جامعه آماری،روسای کلانتریها)»،دانشجو عبدالرضا امیدی،دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی،1389

64ـ  استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی زنان در بین دانشجویان دختر دوره کارشناسی دو دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی»،دانشجو نادر ارشدی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

65ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«امکان سنجی استفاده از رویکرد پارک علم وفناوری در توسعه منطقه ای،نمونه موردی:استان همدان»،دانشجو سروناز حسین رضوی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

66ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه بین ارزشهای اخلاقی زناشویی و عشق رمانتیک»،دانشجو سیمین ویسی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

67ـ استاد مشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی میزان اثرات یارانه مستقیم و غیرمستقیم بر رفاه اجتماعی»،دانشجو حکیمه بابامحمدی اسدی آبادی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی1389

68ـ  استاد مشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی میزان بهره مندی کارکنان وزارت جهاد و کشاورزی از تسهیلات رفاهی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری»دانشجو معصومه حاجی احمدی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

69ـ استاد داور رساله دکتری،« تبیین نظریه(جمع) در مردم سالاری دینی»،دانشجو محمدرضا مرندی،دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)،1389

70ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بازتاب اجرای طرح امنیت اجتماعی در مطبوعات»،دانشجو آرزو دژبانی ، دانشکده علوم و فنون دانشگاه انتظامی،1389

71ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه بین اخلاق کار و کیفیت زندگی»،دانشجو معصومه زارع، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

72ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر اقدام به طلاق در 5 سال اول زندگی مشترک»،دانشجو هانیه قاسمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

73ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«تحلیل گفتمان حاکم بر روشنفکری ایران از آغاز عصرناصری تا به قدرت رسیدن رضاخان»دانشجو یاسرمحمدخانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

74ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل اجتماعی مؤثر برناکارآمدی تعاونیهای ایران(مطالعه موردی تعاونیهای استان کرمانشاه)»،دانشجوآقای حامد یاری،مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1389

75ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تأثیر ورزش همگانی برسلامت اجتماعی زنان خانه دار منطقه 16 تهران»،دانشجو خانم هاجر سخاوتی،مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1389

76ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بررضایت شغلی کارکنان شهرداری و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقای آن(مطالعه ای درباره کارکنان شهرداری اصفهان)»دانشجو خانم محبوبه مهرابی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1389

77ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان اهمیت به مقولات مختلف رفاه اجتماعی در دولت های هشتم و نهم سیدمحمدخاتمی و محموداحمدی نژاد(بررسی مقایسه ای براساس قانون بودجه سالانه)»دانشجو آقای جوادعلی جمال، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

78ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش تعاون»،دانشجو خانم فریده موسوی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

79ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مرتبط با میزان کارآفرینی در بین دبیران منطقه آموزش و پرورش پاکدشت»،دانشجو خانم اعظم اشتیاقی جو، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1389

80ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی الگوی رفاهی در قرآن کریم»،دانشجو خانم الناز دیانت فر، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

81ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی موانع اجتماعی ـ فرهنگی اشتغال زنان در شهر ایلام و ارائه راهکارها»،دانشجو خانم سرور اسمعیلی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

82ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«نقش برنامه ریزی ناحیه ای در رفاه اجتماعی(با تأکید بر شهر زنجان)»،دانشجو آقای حمید قره باغی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

83ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه ای رفاه اجتماعی با مشارکت اجتماعی و اقتصادی(باتأکید بر شهرزنجان)»،دانشجو آقای امیراصلان هاشمی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

84ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«مقاصد ونیات،نذرکنندگان نسبت به نتایج رفاهی نذر»،دانشجو آقای علیرضا لطفی قهرمانلو، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

85ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان رضامندی شغلی استفاده کنندگان از تسهیلات اشتغال صندوق مهرامام رضا(ع)(مطالعه ای درمنطقه کهکیلویه)» دانشجو آقای سیدمجید بایگانی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

86ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان سرمایه اجتماعی برسلامت روانی و اجتماعی معلمان شهرهمدان»،دانشجو اسدالله مهری،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

87ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی عدالت اجتماعی از دیدگاه تشیع»،دانشجو خانم فهیمه غفاری، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

88ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی سیاست یارانه ای در ایران در دوره انقلاب با تأکید بر طرح هدفمند کردن یارانه»،دانشجو خانم بهاره امینی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

89ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«ارزیابی خدمات رفاهی شهرداری تهران در فضای مجازی ازمنظر شهروندان تهران و عوامل مرتبط با آن»،دانشجو خانم زهره نصیری، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

90ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی کیفیت زندگی مردم نکا و عوامل مؤثربرآن» دانشجو آقای قاسم حیدری،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

91ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در میان شهروندان تهرانی»،دانشجو خانم محبوبه حامد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

92ـ استادمشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی دیدگاه های پیرامون همکاری و ناهمکاری در ایران»،دانشجو آقای یاسرباقری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

93ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«رابطه بین اعتماد اجتماعی و طرح هدفمند سازی یارانه ها(مطالعه ای درمیان مستمری بگیران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی شهرتهران)»،دانشجو آقای رضادهقان زاده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

94ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر برمیزان گرایش روستاییان به صندوق روستایی»،دانشجو آقای جواد اسلام دوست، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

95ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«تحلیل نقش بخش خصوصی درتوسعه اقتصادی،اجتماعی منطقه ای ایران»،دانشجو خانم مهین مهدوی شمس آبادی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

96ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رضا مندی سالمندان از زندگی گذشته و عوامل مؤثر برآن»،دانشجو خانم طلعت قاسمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

97ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه هویت جمعی با میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان تهرانی منطقه8»،دانشجو آقای فرهاد ترکاشوند، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

98ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نگرش شهروندان نسبت به طرح هدفمند کردن یارانه ها»دانشجو آقای سید محمدبساطیان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

99ـ استاد راهنمای رساله دکتری«ارتباطات علمی بین سازمانی ناجا و تولید دانش انتظامی»،دانشجو آقای حسین محبوبی منش، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

100ـ استاد راهنما رساله دکتری«رویکرد جدید جنبش های اجتماعی(بررسی تحولات جنبش های اجتماعی کارگری سه دهه اخیر ایران»،دانشجو آقای نوذر امین صارمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

101ـ استاد مشاور رسالۀ دکتری«طراحی الگوی مطلوب شبکه تلویزیونی خبر 24ساعته برون مرزی»،دانشجو آقای اردشیر زابلی زاده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

102ـ استاد داور رساله دکتری«نقش تلویزیون در پشتیبانی و هدایت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»دانشجو آقای داود دعاگویان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

103ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ فقر(مطالعه ای در سه روستای شهرستان بابل)»دانشجو خانم سیده الهام مرتضوی امیری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

104ـ  استاد مشاورساله دکتری«بازخوانی و واکاوی سیاست قومی در مهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با دوران پهلوی دوم»،دانشجو آقای جواد جهانگیرزاده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

105ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر برناکارآمدی تعاونیهای مصرف(مطالعه موردی تعاونیهای مصرف شهر کرمانشاه)»، دانشجو آقای حامدیاری،مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

106ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقاء آن(مطالعه ای درباره کارکنان شهرداری اصفهان)»دانشجو خانم محبوبه مهرابی نیاسر، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

107ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان اولویت مقولات مختلف رفاه اجتماعی در دولت های هشتم و نهم با تأکید برقانون بودجه سالانه کشور»،دانشجوآقای جواد علی جمال، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

108ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر یادگیری کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران»،دانشجو آقای علیرضا قهرمانلو، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

109ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک دربخش تعاون»،دانشجو خانم فریده موسوی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

110ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«روند ظرفیت های گردشگری استان کردستان در سه دهه گذشته و پیامدهای آن(مورد مطالعه شهر سنندج)»دانشجو خانم ثریا قاضی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

111ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تطبیقی کارشایسته در بین کارگران و کارمندان»،دانشجو خانم مژگان حقی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

112ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی شیوه های فرزند پروری با میزان سلامت اجتماعی فرزندان در دبیرستانهای شهر شیراز»دانشجو خانم فاطمه کدخدایی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

113ـاستاد راهنما رساله دوره دکتری«بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران(با رویکرد جذب گردشگران خارجی)»،دانشجو آقای ملک محمدنجفی،دانشگاه پیام نور،1390

114ـ استاد مشاور رساله دوره دکتری«بررسی رابطه بین اعتماد مردم به تلویزیون و احساس امنیت»دانشجو آقای محمدرضا نادرپور، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

115ـ استاد داور رساله دوره دکتری«رسانه های جدید و مخاطبان تلویزیون: کاربرد رسانه های جدید و رابطه آن با انتظارات مخاطبان جوان(شهرتهران)ازتلویزیون جمهوری اسلامی ایران»،دانشجو خانم سهیلاچگینی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

116ـ استاد داور رساله دوره دکتری « عوامل مرتبط با انواع قوم گرایی در میان کردهای ایران»دانشجو آقای حسین محمدزاده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

117ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«پدیده شرکت های هرمی و راهکارهای پیشگیرانه و مقابله ای ناجا با آن»،دانشجو آقای علیرضا مرزبانی،دانشگاه علوم انتظامی،1390

118ـ استاد مشاور پایان نامه  دوره کارشناسی ارشد«گفتمان عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره)»،دانشجوخانم فهیمه غفاری،مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

119ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«بررسی رابطه بین میزان احساس بهره مندی از رفاه اجتماعی با میزان پایبندی به تعهدات شهروندی در بین شهروندان شهر مشهد»،دانشجو آقای حامد ذاکری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

120ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«بررسی دیدگاه های اخلاقی در میان آراءصاحبنظران اندیشه های بازار آزاد و رفاه اجتماعی»،دانشجو خانم فاطمه پارسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390.

121ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«شهروندی در خطبه های نهج البلاغه»،دانشجو خانم خدیجه محمدی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

122ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی درباره کارکنان سازمان هوافضا وابسته به وزارت دفاع)»،دانشجو آقای رضا ساکی، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

123ـ استاد داور رساله دوره دکتری،«علت نهادینه نشدن احزاب سیاسی در ایران(از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی)»،دانشجو آقای محمدعلی کریمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

124ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«رابطه کارآفرینی سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه:شرکت سایپا یدک)»،دانشجو خانم اکرم اعظمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

125ـ استاد داور رساله دوره دکتری،«نقش مدیریت ارتباطات اثربخش در صنعت خودروسازی ایران و ارائه مدل مناسب» دانشجو آقای حمیدرضا مهرعلی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

126ـ استاد داور رساله دوره دکتری«بررسی تطبیقی پوشش خبری شبکه تلویزیونی فراملی ازکشورهای اسلامی و جهان»،دانشجو آقای محسن سلسله، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

127ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«بررسی تغییرات زمانی و تفاوت های گروهی کودکان کار در شهرستان مریوان»،دانشجو خانم سروش کریمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

128ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«مؤلفه های فرهنگ از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری»،دانشجو خانم حمیده طائب، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

129ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«بررسی تطبیقی روند تغییرات نرخ و علل طلاق در شهرتهران»،دانشجو آقای جواد سیاهکارزاده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

130ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«بررسی سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مشکین شهر»،دانشجو خانم خدیجه رجایی،مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

131ـ استادراهنماپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی ورزش همگانی برسلامت اجتماعی زنان خانه دار منطقه16 تهران»،دانشجو خانم هاجر سخاوتی، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

132ـ استادمشاورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی موانع اجتماعی،فرهنگی اشتغال زنان در شهر ایلام و ارائه راهکارها»،دانشجو خانم سرور اسماعیلی، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

133ـ استادداور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی موانع برنامه ریزی جهت نهادینه کردن ورزش بانوان در ایران»،دانشجو خانم محدثه صادقی، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

134ـ استادراهنماپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان اولویت مقولات مختلف رفاه اجتماعی در دولت های هشتم و نهم با تأکید بر قانون بودجه سالانه کل کشور»،دانشجو آقای جواد علی جمال، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

135ـ استادمشاورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«گفتمان عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)»دانشجو خانم فهیمه غفاری، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

136ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی مفاهیم اجتماعی در قرآن»،دانشجو خانم الناز دیانت فر، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

137ـ استادراهنماپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری(شهرداری اصفهان)» دانشجو خانم محبوبه مهرابی نیاسر، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

138ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نقش جامعه ی شبکه ای بر روی هویت اجتماعی جوانان(مطالعه موردی شهراصفهان)»،دانشجو خانم مریم عابدی،مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

139ـ استادداورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«فرهنگ سیاسی دانشجویان و عوامل مؤثربرآن(مطالعه موردی دانشگاه کردستان)»،دانشجو آقای حمید سرشار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

140ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی فنی کارکنان شرکت شهرک های صنایع کوچک شهرکرمان»،دانشجو خانم منیره بلوچی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

141ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«مؤلفه های فرهنگ ازدیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری»،دانشجو خانم حمیده طائب، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

142ـ استادداور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«قومیت و باروری(باتأکید بر باروری افتراقی اقوام شهر اهواز)»،دانشجو آقای علی غزلاوی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

143ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بهزیستی استان البرز و عوامل مؤثر برآن»،دانشجو خانم فرزانه رادفر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

144ـ استاد داور رساله دوره دکتری« گرایش به دموکراسی و عوامل اجتماعی آن»،دانشجو خانم سمیه شالچی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

145ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«عوامل مؤثر بر اقدامات ناجا در حوادث تهران بزرگ سال88،مطالعه موردی قانون و رسانه»،دانشجو آقای فرجام وهابی،دانشکده علوم و فنون فارابی،1391

146ـ استادداور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی فرهنگیان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج نسبت به میزان اثربخشی برنامه های رفاهی»،دانشجو آقای سیروس نظری پور، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1391

147ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«رابطه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی زنان و احساس امنیت آنان(مطالعه زنان متأهل شهرشیراز)»،دانشجو خانم اشرف امینی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

148ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« تأثیر موقعیت شغلی برسبک زندگی زنان شاغل در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی»،دانشجو خانم معصومه اعظمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

149ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه بین میزان احساس بهره مندی از رفاه اجتماعی با میزان پایبندی به تعهدات شهروندان شهرمشهد»،دانشجو آقای حامد ذاکری خلیل آبادی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

150ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نیازها و اولویت های کاربرن در بهره مندی از خدمات رفاهی فضای مجازی(مطالعه تطبیقی کاربران فضای مجازی و غیرکاربران شهرداری منطقه 22 تهران)»،دانشجو خانم زهره نصیری، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1391

151ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی مفهوم شهروندی درنامه های نهج البلاغه»،دانشجو آقای جواد خسروی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

152ـ استاد داور رساله دوره دکتری«موانع و مقدورات شکل گیری دولت توسعه خواه در ایران در دوره جمهوری اسلامی»،دانشجو آقای علیرضا کاهه،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،1391

153ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل ایجاد کننده استرس شغلی کارکنان ادارات بهزیستی استان خراسان شمالی»،دانشجو آقای سعید اقبالی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

154ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،« بررسی عوامل مرتبط با نگرش جوانان شهرکرمان به عدالت اجتماعی»، دانشجو آقای امیر سلطانی بناوندی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

155ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی تأثیرقانون هدفمندی یارانه ها بر رفاه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی(شعبه 2کرج)»،دانشجو آقای علی آبتین، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

156ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«رابطه میزان دینداری و میزان کیفیت زندگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه تهران»،دانشجو خانم ربابه عابدی ثمرین، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

157ـ استادداور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«بررسی میزان تأثیرگذاری کارآفرینی اجتماعی برارتقاء کیفیت زندگی(با تأکید برزنان سرپرست خانوار تحت پوشش مؤسسه مهرآفرین پناه عصر)»،دانشجو آقای مجید سجادی قیداری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

158ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«نقش رادیوهای برون مرزی درتوسعه سیاسی افغانستان:بررسی نگرش دانشجویان بلخ نسبت به رادیو بی بی سی،رادیو دری،صدای آلمان و رادیو صدای آزادی)»،دانشجو آقای غلام قادرسکندری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

159ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«روند ظرفیت های گردشگری استان کردستان در سه دهه گذشته و پیامدهای آن(مورد مطالعه شهر سنندج)»،دانشجو خانم ثریا قاضی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

160ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان تهرانی»دانشجو خانم الهام فاروقی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

161ـ استادداور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر بر توانمندی زنان حاشیه نشین شهرتبریز»،دانشجو خانم رقیه لطفی سیلابی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

162ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رفاه اجتماعی با مشارکت اجتماعی و اقتصادی با تأکید بر شهر زنجان»،دانشجو آقای امیرارصلان هاشمی، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1391

163ـ استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان اعتماد کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر برآن»،دانشجو خانم هانیه محمدجعفر، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1391

164ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«فرآیند توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)»،دانشجو آقای جعفر بهاری قره گز، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

165ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان ناامنی غذایی و عوامل مؤثر برآن(مطالعه در مورد شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز)»،دانشجو خانم فیروزه علیزاده اقدم، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

166-استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی»،دانشجو خانم مریم عباسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

167- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«رویکردهای میراث فرهنگی در سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی»،دانشجو خانم مریم زارع شیبانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

168- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«نقد و بررسی  راههای  رسمی کاهش فقر در استان گیلان مطالعه موردی(طرح خودکفایی کمیته امداد خمینی ره)»،دانشجو خانم لیلا مومنی کلشتری، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1391

169-استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه بین سطح کیفیت زندگی و میزان عملکرد کارکنان شاغل در بیمارستان فیاض بخش تهران»،دانشجو خانم لیلا صفری، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1391

170- استاد داور رساله دوره دکتری« بررسی عواملموثر بر همبستگی ملی در بین قومیت های ایران: مطالعه هژمونی سیاسی»دانشجو آقای محمدرضا غلامی شکارسرایی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

171- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی و مقایسه میزان کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بین جانبازان شیمیایی و افراد عادی»دانشجو آقای فردین محمودی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

172- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«زبان و رسانه های جمعی(مطالعه موردیسایت bbcو voA در مورد بازنمایی اخبار و مطالب مربوط به تحریم های بین المللی علیه ایران)»دانشجو آقای یداله قدرتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

173- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر نرخ مشارکت کارکنان شرکت صنایع هواپیما سازی ایران در حوزه ی تعاونی مصرف کنندگان»،دانشجو آقای سعید اصلانی افوسی، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1391

174- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه سرمایه اقتصادی خانواده با میزان دینداری جوانان(مطالعه موردی شهر تهران)»دانشجو خانم پریسا اسدی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

175- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«مقایسه توانمندی ها و ویژ گی های کار آفرینی بین دانشجو یان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی»دانشجو خانم جمیله فرخ شوره دل،مرکز نیمه حضوری وتخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1392

176- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل موثر بر سطوح کارآفرینی زنان شاغل: شرکت سایپا» دانشجو خانم پانته آ قدریان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

177- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه محله های شهر اراک»،دانشجو آقای روح اله مرادی ،پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبا یی،1392

178- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر رفاه (مادی وغیر مادی)خانوارهای ساکن شهرستان کاشان،دانشجو خانم حمیده بهنام فرد،پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

179- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل فرهنگی موثر بر موفقیت وعدم موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی کهکیلویه» دانشجو خانم حکیمه آهسته،پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبا یی،1392

180- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تا ثیرات اجتماعی احداث سرای محلات بر رفاه مراجعین به سرای محله (مطالعه موردی محله سر آسیاب دولاب ،منطقه14 شهرداری تهران)»،دانشجو هادی مسعودی،پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

181- استاد داور رساله دوره دکتری«تاثیر عوامل فرهنگی واجتماعی( سبک زندگی) بر خواست دگرگونی سیاسی ،دانشجو آقای جواد طباخی ممقانی،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

182- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«مطالعه تطبیقی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان پسر خوابگاه ورامینی دانشگاه علامه طباطبایی ودانشجویان غیر خوابگاهی وعوامل موثر برآن»دانشجو]قای حمید رضا اسکندریان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

183- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«عوامل موثر بر موفقیت زنان کارآفرین» دانشجو خانم مرضیه فرخی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

184- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«ارزیابی تاثیرکارآفرینی روستایی در توسعه روستای کندلوس ومنطقه پیرامون»دانشجو آقای محمد احسان زهتابی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

185- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عملکرد برنامه های خصوصی سازی در شرکت های بیمه، مطالعه موردی البرز وآسیا»دانشجو خانم زهرا عبدالملکی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

186- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«جامعه مدنی وجامعه هجری با جامعه مجازی» دانشجوآقای حسام الدین حائری زاده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

187- استاد مشاور رساله دوره دکتری«احساس امنیت سیاسی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین نخبگان سیاسی کشور» دانشجو آقای جمال عرف، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

188-استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«گونه شناسی فرهنگ سیاسی نخبگان دوران مشروطه»دانشجو آقای صابر جعفری کافی آباد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

189-استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«احساس عدالت و رابطه آن با گرایش سیاسی(مطالعه موردی شهر تهران) »دانشجو خانم رزیتا لطفی جبلی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

190-استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی توسعه پایدار روستایی در ناحیه روستایی سرطرحان کوهدشت لرستان»دانشجوآقای بهرنگ محمدی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

191- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سبک زندگی»دانشجو خانم فاطمه گنجگلی شراهی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

192-استاد راهنما رساله دوره دکتری«بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در دولت های بعد از انقلاب اسلامی »دانشجو آقای رضا صفری شالی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

193- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«پیامد های اجتماعی طرح هدفمندسازی یارانه ها برروی شهروندان تهرانی»دانشجو خانم سمانه حکیم شاه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

194- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی وارشد«کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران وعوامل اجتماعی موثر برآن»دانشجو خانم صنم بدیعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

195-استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت اجتماعی وراههای افزایش آن در بین زنان شهر تهران»دانشجو خانم معصومه سعیدا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

196-استاد راهنما رساله دوره دکتری«بررسی گفتمان های دموکراسی خواهی در انقلاب اسلامی» دانشجو آقای احمد علی حسابی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

197ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«عوامل موثر بر عرفی گرایی جوانان شهر اصفهان» دانشجو نرگس عربی،پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1393

198ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«رابطه بین سبک زندگی ومیزان سلامت اجتماعی، مطالعه  موردی کارمندان شعبه9 سازمان تامین اجتماعی» دانشجو ندا ملک لو،پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1393

199ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی علل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی مهاجران،مطالعه موردی منطقه شرغان شیراز » دانشجو احد زمانی،پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1393

200ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«رابطه بین رضایت شغلی وسلامت روان در میان کارکنان بهزیستی شهرستان خرم آباد » دانشجو رسول فلاحیان،پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1393

201-استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«حمایت اجتماعی وسلامت عمومی دانشجویان،مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی » دانشجو مژگان ولییی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1393

202-استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«تحلیل وضعیت اشتغال وارایه راهکار ها برای شهرستان مرزی سردشت»دانشجو محسن معروفی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1393

203-استاد داوررساله دوره دکتری«تاثیر رسانه های نوین بر ساخت قدرت سیاسی درایران دهه هشتاد شمسی» دانشجو عباس سهراب زاده،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،1393

204-استاد مشاوررساله دوره دکتری«بررسی گفتمان های فقر زدایی در دولتهای پس از انقلاب اسلامی» دانشجو بهاره حاجی حسینی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1393

205-استاد راهنما رساله دوره دکتری«تحول سیاستگذاری آموزش عالی در ایران(در سه دهه گذشته)»دانشجو احسان مردوخ روحانی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1393

 206-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل موثر در تنبلی اجتماعی دانشجویان»دانشجو فائزه رحیمی زاده ،پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1395

207-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تاثیر  اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر وضعیت اقتصادی واجتماعی خانوارها از نظر سرپرستان خانوار»دانشجو مراد طولابی، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1395

208-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«تاثیر انواع حمایتهای موسسات مردم نهاد برکاهش مشکلات بیماران سرطانی در شهر تهران  »دانشجو محبوبه شهرابی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1395

209-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«احساس عدالت اجتماعی وعوامل موثر بر آن ،مورد مطالعه شهر ستان کبار »دانشجو هادی قاسمی طوسجی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1395

210-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«الگوهای کارآفرینی در سازمان های غیر دولتی شهر تهران » دانشجو راحله ابراهیم نیا ملک دهی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1395

211-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نقش سازمان های حمایتی در افزایش اعتماد  اجتماعی مدد جویان » دانشجو رضا صادقی، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1395

212-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل موثر بر نگرش سالمندان نسبت به سالمندی با تاکید بر شاخص های رفاه اجتماعی » دانشجو مونا قائمی، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1395

213-استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهر کهنوج » دانشجو عباس تیراژه سلیمانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1395

214-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تناسب،فضای های عمومی با نیاز های معلولان در شهر ری » دانشجو مریم گنجگلی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1396

215-استاد راهنما رساله دوره دکتری«عوامل وآثار سرمایه اجتماعی مجازی ایرانیان » دانشجو علی اکبر اکبری تبار ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1396

216-استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«نقش فعالیت های مرزی شهرستان مریوان در شاخص های رفاهی آن» دانشجو یادگار محمدی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1396

217- استاد راهنما رساله دوره دکتری «طراحی الگوی جانشین پروری فرماندهان ومدیران نیروی انتظا می جمهوری اسلامی ایران»،دانشجو علیرضا کولیوند،پردیس دانشگاه علامه طباطبایی ،1397

218- استاد راهنما رساله دوره دکتری «تحلیل وضعیت شادکامی در استان ایلام وارایه توصیه های سیاستی» ،دانشجو سجاد مرادی، دانشگاه علامه طباطبایی ،1397

219- استاد راهنما رساله دوره دکتری «سیاستهای تسهیل وترویج اشتغال جوانان در ایران ، ارایه یک راهبرد با تاکید برجوانان بیکار و خارج از تحصیل وفاقد مهارت» ،دانشجو بهمن سبحانی، دانشگاه علامه طباطبایی ،1397

220-استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل موثر برمیزان رضایتمندی سالمندان مقیم در سرای سالمندان کرج» دانشجو مرضیه گودینی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1397