تالیفات

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی ـ پژوهشی

1ـ هزارجریبی،جعفر،توسعۀ کارآفرینی و دانش آموختگان،مجلۀ علمی ، پژوهشی،فصلنامۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،شمارۀ پیاپی 30، سال نهم،شمارۀ چهارم،زمستان 1382

2ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان رشته های علوم انسانی،مجلۀ علمی،پژوهشی،نامۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران،شمارۀ پیاپی 23 جلد 11،شهریور1383

3ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی نقش کارآفرینی درایجاد فرصت های اقتصادی،فصلنامۀ علمی،پژوهشی،پژوهشکدۀ امور اقتصادی،سال پنجم،شمارۀسوم،پاییز1384

4ـ هزارجریبی،جعفر،نیمۀ تاریک کارآفرینی،موانع و محدودیت ها،مجموعۀ مقالات چهل و هفتمین نشست رؤسای دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور،مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور،بهمن1381

5ـ هزارجریبی،جعفر،احتمالات یا امتناع عرفی شدن دین در ایران،مجموعۀ مقالات دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،بهمن 1383

6ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی نقش زنان ایرانی در فرآیند کارآفرینی،مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان به دو زبان فارسی و انگلیسی،جلد 23 شماره 2،پاییز1386

7ـ هزارجریبی،جعفر و بلندیان،غلامحسین، درآمدی بر مفهوم شناسی آسیب امنیتی، فصلنامه مطالعات دفاع استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی،سال هفتم،شماره 27، پاییز1385

8ـ هزارجریبی،جعفر و بلندیان،غلامحسین،مطالبات نوین اجتماعی و ظرفیت سازی در امنیت داخلی کشورهای در حال توسعه،فصلنامه دفاع استراتژیک،دانشگاه عالی دفاع ملی،سال هشتم،شماره 29،بهار1386

9ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی و توسعه اقتصادی،فصلنامه توسعه انسانی،دانشگاه شهید چمران اهواز،سال دوم شماره 2، زمستان 1385

10ـ هزارجریبی،جعفر و متقی،علی،اثربخشی سازمانهای غیردولتی در بازپروری معتادان با رویکرد دارویی،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی،سال دوم،شماره اول،بهار1386

11ـ هزارجریبی،جعفر، بلندیان،غلامحسین،آستین فشان،پروانه،ارزشهای شناخت محیط در تدوین استراتژی،ماهنامه نگرش راهبردی،دانشگاه عالی دفاع ملی،سال هشتم،شماره 84ـ83،مهر و آبان 1386

12ـ هزارجریبی،جعفر،رویکرد نظری بر توسعه و امنیت عمومی،فصلنامه امنیت عمومی وزارت کشور،سال اول،شماره اول،زمستان1385

13ـ هزارجریبی،جعفر،جایگاه احساس در جامعه شناسی،مجلۀ علمی ـ ترویجی طلوع،دانشگاه آزاد اسلامی ،آذر1377

14ـ هزارجریبی،جعفر و آستین فشان،پروانه،عوامل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر خیابانی شدن کودکان در استان تهران،جلد 28 شماره هفت مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان،1386

15ـ هزارجریبی،جعفر و قالیشورانی،رابطه ویژگی های جمعیتی(اجتماعی و اقتصادی)ورامین با امنیت عمومی،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،سال دوم،شماره سوم، دانشگاه علوم انتظامی،1386

16ـ هزارجریبی،جعفر و آستین افشان،پروانه،بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی،سال بیستم،شماره پیاپی 33، مجله علمی،پژوهشی جامعه شناسی کاربردی،دانشگاه اصفهان،بهار1388

17ـ هزارجریبی،جعفر و صفری شالی،رضا،بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان،سال بیستم،شماره پیاپی 36، مجله علمی،پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان،زمستان 1388

18ـ هزارجریبی،جعفرو همکاران،بررسی ابعاد جامعه شناختی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر برآن،فصلنامه امنیت عمومی ،شماره سوم و چهارم،پاییز و زمستان 1388

19ـ هزارجریبی،جعفر و همکاران،اثر حاشیه نشینی بر وقوع جرایم اجتماعی شهرستان کرمانشاه،فصلنامه علمی،پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی،سال چهارم،شماره اول،دانشگاه علوم انتظامی،1388

20ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی،مجموعه مقالات هشتمین سمینار انجمن مشاوره ایران،مشاوره شغلی و سازمانی،مؤسسه انتشارات بعثت،تهران ـ آبان 1388

21ـ هزارجریبی،جعفر، تبیین راهبردهای نوین جامعه محوری پلیس براساس نظریه جامعه شناسی احساس،فصلنامه علمی،پژوهشی انتظام اجتماعی،سال اول،شماره دوم،تابستان 1388

22ـ هزارجریبی،جعفرو آستین افشان،پروانه،بررسی عوامل اجتماعی،اقتصادی مؤثر برمیانگین سن ازدواج زنان در سه دهه گذشته 85 ـ 55، فصلنامه علمی ،پژوهشی،برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،سال اول،شماره اول،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 1381

23ـ هزارجریبی،جعفر،توسعه علوم انسانی از منظر کارآفرینی،فصلنامه علمی و پژوهشی،پژوهش در نظام های آموزشی،شماره هفتم،سال دوم،پاییز و زمستان 1388

24ـ هزارجریبی،جعفر،امنیت عمومی و کارآفرینی،فصلنامه علمی،پژوهشی امنیت پژوهی،سال هشتم،شماره27،پاییز 1388

25ـ هزارجریبی،جعفر و عباس پور،علیرضا،تأثیر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی برمیزان باروری زنان،فصلنامه علمی و پژوهشی ،پژوهش اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی رودهن شماره 6،سال سوم،بهار1389

26ـ هزارجریبی،جعفر و صفری شالی،رضا،بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت درآن،فصلنامه علمی،پژوهشی انتظام اجتماعی،سال اول،شماره سوم،پاییز 1388

27ـ هزارجریبی،جعفر وصفری شالی،رضا،Investigation Rate of Hope for future and its Effective Factors among Young People(Survey among Young people in Qom City).Journal of Applied Sociology University of Ifahan,21th Year, Vol.39,No.3, Autumn 2010.ISSN 1735-000x.

28ـ هزارجریبی،جعفر،صفری شالی،رضا،بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل مؤثر برآن(مطالعه موردی در استان مرکزی)،فصلنامه علمی،پژوهشی،برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،سال 2،شماره3،دانشگاه علامه طباطبایی،تابستان 1389

29ـ هزارجریبی،جعفروصفری شالی،رضا،بررسی عوامل مؤثر برارتکاب جرم(مطالعه موردی زندانیان استان مرکزی)،فصلنامه علمی،پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره46، پاییز1388

30ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی و اخلاق اسلامی،فصلنامه علمی،پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره47،زمستان 1388

31ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی و شناسایی عوامل مؤثر برموفقیت تعاونی ها،فصلنامه علمی،پژوهشی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره 2 بهار1389

32ـ هزارجریبی،جعفر،کاربست نظریه بنیانی درشناخت دانش بومی،فصلنامه دانش بومی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره 1 زمستان 1390

33ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی مقایسه رابطه بین ویژگی های کارآفرینی شاغلین سازمان(زن و مرد)ورضایت شغلی،مجله پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان،سال 21،شماره 40،زمستان 1389

34ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی نظری در شناخت طبقه متوسط(با تأکید بر طبقه متوسط جدید)،فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره 50 پاییز 1389

35ـ هزارجریبی،جعفر،اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری،فصنامه علمی پژوهشی مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان،سال دوم،شماره7،زمستان1389

36ـ هزارجریبی،جعفر،عوامل مؤثر برگرایش نوجوانان و جوانان پسرشهرستان کرج به مصرف موادمخدر،فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی،سال پنجم،شماره2،تابستان1389

37ـ هزارجریبی،جعفر،جنبش های اجتماعی به مثابه قدرت نرم،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی،سال پنجم،شماره3،پاییز1389

38ـ هزارجریبی،جعفر و مروتی،نادر،تأثیر نابرابری قومی برامنیت ملی،فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی،دانشگاه آزاد اسلامی سال دوم،شماره 4،پاییز1389

39ـ هزارجریبی،جعفر وباقری،یاسر،همکاری و ناهمکاری ایرانیان:فراتحلیل مقاله های فارسی موجود،فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره52،بهار1390

40ـ هزارجریبی،جعفرولهراسبی،سعید،بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی،فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان،سال 22،شماره2،تابستان 1390

41ـ هزارجریبی،جعفرو صفری شالی،رضا،بررسی تعامل دو مفهوم شهروندی و امنیت اجتماعی،فصلنامه علمی پژوهشی نظم و امنیت انتظامی،سال سوم،شماره 3،پاییز1389

42ـ هزارجریبی،جعفروامانیان،ابوالفضل،آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل مؤثربرآن،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعاتو پژوهشهای شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان،سال سوم،شماره 9،تابستان1390

43ـ هزارجریبی،جعفروصفری،ناصر،بررسی نقش سازمان و نهادهای دولتی در اجرای طرح های چهارگانه ارتقای امنیت اجتماعی،درشهرستان کرمانشاه،فصلنامه علمی پژوهشی ،پژوهش های اطلاعاتی وجنایی ،دانشگاه علوم انتظامی،سال هفتم ،شماره اولبهار1391

44ـ هزارجریبی،جعفر،احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری،مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،دانشگاه اصفهان،سال بیستم،شماره دوم،تابستان1390

45ـ هزارجریبی،جعفرو امین صارمی،نوذر،امنیت عمومی و مسائل اجتماعی درساخت ذهنی شهروندان،فصلنامه امنیت پژوهی دانشکده علوم و فنون فارابی،سال دهم،شماره 34،تابستان1390

46ـ هزارجریبی،جعفر و مروتی،نادر،عوامل مؤثر برشکل گیری اعتماد اجتماعی(مورد مطالعه:دانشجویان علامه طباطبایی و دانشگاه تهران)،فصلنامه علمی پژوهی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،سال سوم،شماره7،تابستان1390

47ـ هزارجریبی،جعفرو محبوبی منش،حسین،تأملی برچالش های تولید دانش با تأکید برارتباطات علمی بین سازمانی و اهمیت آن در ناجا،فصلنامه علمی پژوهشی نظم و امنیت انتظامی،سال سوم،دوره جدید شماه4،زمستان1389

48ـ هزارجریبی،جعفرو همکاران،تبیین احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی(با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی)،فصلنامه علمی،پژوهشی انتظام اجتماعی،سال سوم،شماره 1 بهار و تابستان 1390

49ـ هزارجریبی،جعفر و آقابیگی،محمد،عوامل مؤثر برگزینش گروه مرجع در بین دانشجویان(مطالعه جامعه شناختی تغییر گروه مرجع دربین دانشجویان دانشگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان)،فصلنامه علمی،پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره54 پاییز1390

50ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل مؤثربرآن(مطالعه موردی شهرتهران)،فصلنامه علمی،پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان،سال بیستم،شماره سوم،پاییز1390

51ـ هزارجریبی،جعفروصفری شالی،رضا،رفاه اجتماعی و عوامل مؤثربرآن(مطالعه موردی شهرتهران)،فصلنامه علمی،پژوهشی،پژوهش و برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،سال دوم،شماره پنجم،تابستان1390

52ـ هزارجریبی،جعفر،کرمی،مهرداد،برنامه ریزی راهبردی گردشگری در نواحی البرز مرکزی(مطالعه موردی روستای افجه استان تهران)،فصلنامه علمی،پژوهشی مسکن و محیط روستا،سال سی ام،شماره136،زمستان1390

53ـ هزارجریبی،جعفرو ارفعی عین الدین،رضا،اوقات فراغت و سلامت اجتماعی،فصلنامه علمی،پژوهشی برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی،سال چهارم،دانشگاه علامه طباطبایی،شماره10،بهار1391

54ـ هزارجریبی،جعفر و مردوخ روحانی،احسان،بررسی رابطه رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی در شهرسنندج،فصلنامه علمی،پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان،سال بیستم شماره پیاپی 45،بهار1391

55ـ هزارجریبی،جعفر و پیله وری،اعظم،شناسایی موانع اجتماعی دستیابی کارکنان زن بانک ملی شهرتهران به موقعیت های مدیریت،زن در توسعه و سیاست،مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران،دوره 10 شماره 2 تابستان 1391

56ـ هزارجریبی،جعفر و صفری شالی،رضا،بررسی پدیده اعتیاد مجازی دربین نوجوانان و جوانان استان قم،فصلنامه علمی،پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره57 تابستان1391

57ـ هزارجریبی،جعفرو نجفی،ملک محمد،بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر برتوسعه گردشگری(با رویکرد جذب گردشگران خارجی)،مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،دانشگاه اصفهان،دوره 23،شماره 3 پاییز1391

58ـ هزارجریبی،جعفروصابر،جعفر و ذاکری،حامد،بنیادها و ظرفیت های هویت اسلامی و هویت تجددی درگفتمان جهانی شدن،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی،سال13،شماره چهارم،پاییز1391

59-هزارجریبی،جعفروحامد، محبوبه،رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت در میان شهروندان تهرانی،فصلنامه علمی،پژوهشی برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی،سال چهارم،دانشگاه علامه طباطبایی،شماره12،پاییز1391

60-هزارجریبی، جعفر و وهابی، فرجام، عوامل موثر بر اقدامات ناجا در حوادث پس از انتخابات، فصلنامه علمی دانش امنیتی، سال اول، دانشکده علوم و فنون فارابی، شماره 1، پاییز1391

61- هزارجریبی، جعفر و محبوبی منش حسین ، تولید دانش انتظامی معطوف به ارتباطات علمی بین سازمانی در ناجا، فصلنامه علمی پژوهشی نظم و امنیت انتظامی ، شماره پیاپی 18، تابستان 1391

62-هزار جریبی، جعفر واکبری تبار ،علی اکبر وحسینی، سید مستجاد،فناوری اطلاعات وارتباطات(ICT) و رابطه آنها با رفاه اجتماعی،فصلنامه علمی ترویجی جامعه،فرهنگورسانه،شماره2،بهار1391

63-هزارجریبی،جعفر و یاری ،حامد،بررسی عوامل موثر بر نا کار آمدی تعاونی های مصرف در شهر کرمانشاه، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، سال دوم شماره 8، زمستان 1391

64-هزارجریبی، جعفر و علیزاده اقدم،فیروزه،نقش تعیین کننده سرمایه های اقتصادی واجتماعی در نا امنی غذایی شهروندان (مطالعه موردی:شهروندان تبریزی)،فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه ،دانشگاه تبریز، شماره دوم پاییز وزمستان 1391

65-هزارجریبی،جعفر و همکاران هیات علمی،سلامت معنوی،چا رچوب،محدوده، ومولفه های مبتنی بر آموزه های اسلام،فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی،سال پنجم ،دانشگاه علامه طباطبایی،شماره14بهار1392

66- هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا، گفتمان عدالت در لوایح برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 61 ، تابستان 1392

67-هزارجریبی، جعفر و همکاران، بررسی تاثیر میزان احساس رفاه اجتماعی بر میزان پای بندی به تعهدات شهروندی، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات رفاه اجتماعی ایران، انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران، سال اول، بهار1391

68-هزارجریبی، جعفر وکیشی پور،احمد علی،بررسی گفتمان های دموکراسی خواهی پس از انقلاب اسلامی در ایران،فصلنامه علمی پژوهشی توسعه اجتماعی،دانشگاه شهید چمران اهواز،دوره هفتم،شماره دوم پاییز1392

69-هزارجریبی،جعفر و یاری ،حامد،بررسی رابطه امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان (مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه) فصلنامه علمی پژوهی پژوهش های راهبردی امنیت ونظم اجتماعی، سال اول ،شماره چهارم، بهار 1392
70-هزارجریبی،جعفروصفری شالی،رضا،تحلیل برنامه اجتماع محور پیشگیری از آسیب های اجتماعی بانوان، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اطلاعاتی وجنایی، سال هشتم ، شماره دوم، تابستان1392

71-هزارجریبی،جعفروصفری شالی،رضا،نقش شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر ساختار خانواده (مطالعه در بین شهروندان استان تهران)،فصلنامه انتظام اجتماعی،سال پنجم،شماره چهارم ، زمستان1392

72-هزارجریبی،جعفر وصادقی ،محسن،شکوفایی اندیشه های سی رایت میلز در پارادایم نوین جامعه شناسی،ماهنامه علمی ترویجی معرفت سال بیست وسوم، شماره سوم،خرداد1393

73ـ هزارجریبی،جعفر و موری احمدی،رویا،comparative study of child bearing culture and demographic control in marginalized and non-marginalized zones and its influencing factors in Ahwaz,Biosciences Biotechnology Reserch Asia, August 2014, Vol 11(2),845-853

74ـ هزارجریبی،جعفر وایرانمنش،محمد علی،studing the evolutionary trend of social security in islam and Iran(investigation of some of the custodian units of social security), A Journal of Multidisciplinary research Asia,June 2014,Vol 3,129-148

75ـ هزارجریبی،جعفرو مرادی،سجاد،نشاط اجتماعی وعوامل مرتبط با آن،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی،سال پانزدهم ،شماره چهارم، آذر1393

76-هزارجریبی،جعفروهمکاران،بررسی نیازها،علایق واولویت های دختران نوجوان شهر تهران،فصلنامه علمی،پژوهشی برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی،سال ششم،دانشگاه علامه طباطبایی،شماره18،بهار1393

77-هزارجریبی،جعفروهمکاران،بررسی عوامل موثر بر روند جامعه پذیری سیاسی دانشجویان در ج.ا.ا،فصلنامه علمی،پژوهشی،پژوهشهای راهبردی سیاست،سال سوم شماره 9 ،تابستان 1393

78-هزارجریبی،جعفروفراهانی حسن،

investigationthe social and political factors influencing on the emerging religious movements trends(case study:two movements of Eckankar and Llia Ramallah)International Journal of Acadmeic Research;Baku,Azerbaijan,March 2015,Vol 7,No 3,434-441

79- هزارجريبي،جعفر وغلامي ،محمد رضا،بررسي جامعه شناختي نظم انسجامي،فصلنامه علمي ،پژوهشي مطالعات مديريت انتظامي،سال نهم،شماره 4،زمستان 1393

80- هزارجريبي، جعفر وصفري شالي، رضا،بررسي گفتمان عدالت حاكم بر مقوله تامين اجتماعي در دولت هاي پس از انقلاب اسلامي،فصلنامه علمي، پژوهشي برنامه ريزي رفاه وتوسعه اجتماعي ،سال هفتم، دانشگاه علامه طباطبايي، شماره 23 ،تابستان 1394

81- هزارجریبی،جعفرو فراهانی ،حسن،بررسی عوامل اجتماعی وسیاسی موثر بر گرایش به جنبش های نوپدید دینی (مطالعه موردی :جنبش اکنکار و ایلیا رام الله)،فصلنامه توسعه اجتماعی دوره 10، دانشگاه شهید چمران اهواز،شماره 1، پاییز 94

82- هزارجريبي، جعفر وصفري شالي، رضا،بررسي چرایی دگرگونی های گروه مرجع در بین دانشجویان، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی،سال ششم ،شماره 1 ،بهار 1395

83- هزارجريبي، جعفر و فعلی ،جواد، احساس امنیت اجتماعی ورابطه آن با رضایت از زندگی،فصلنامه علمی،پژوهشی برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی،سال هفتم،دانشگاه علامه طباطبایی،شماره27،تابستان1395

84- هزارجريبي، جعفر و اکبری تبار،علی اکبر،مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی مجازی در میان کاربران فارسی،انگلیسی و فرانسوی زبان شبکه های اجتماعی مجازی فیس بوک وگوگل پلاس، فصلنامه علمی،پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی_ فرهنگی دوره 5شماره 1،تابستان1395

85- هزارجريبي، جعفر و صفری شالی ، رضا ،کاربست نظریه بنیانی در شناخت دانش بومی ،دو فصلنامه علمی،پژوهشی دانش بومی ایران ، دوره 2شماره 3،تابستان و پاییز 1394(چاپ زمستان1395)

 86- هزارجريبي، جعفروسید نقوی،میر علی وکولیوند،علیرضا،الگوی جانشین پروری فرماندهان ومدیران نیروی انتظا می جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه علمی ،پژوهشی ،پژوهشهای مدیریت انتظامی،سال 12 شماره 2 ،تابستان 1396

87- هزارجريبي، جعفر وارفعی مقدم ،عبدالمجید، جهانی شدن وتوسعه اجتماعی ایران در سه دهه گذشته بین سال های 1361-1391،فصلنامه علمی، پژوهشی،مطالعات توسعه اجتماعی ایران،دوره 7 شماره 2 ، بهار 1394

88- هزارجريبي، جعفر و سید نقوی،میر علی وکولیوند، علیرضا،  طراحی الگوی جانشین پروری فرماندهان ومدیران نیروی انتظا می جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه علمی ،پژوهشی ،مدیریت منابع در نیروی انتظامی،دوره 5 شماره 19،پاییز 1396

89- هزارجريبي، جعفر و میرزایی ،رحمت ،خشونت و جنسیت (تجربه زیسته زنان ومردان شهرستان پاوه )،فصلنامه علمی ،پژوهشی ،توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز،دوره 12 شماره 2 ،زمستان 1396

90- Hezarjaribi, J., Entezari, A., & Niyyati, M. (2017). Divorce Trends in Iran between 2004-2013. Journal of History Culture and Art Research,Karabuk Uniersity 6(4), 1108-1122vol.6.No.4.september2017.

91- Hezarjaribi, j., & Niyyati, M. (2017).Lifestyle and Divorce in Tehran City.International Jornal of Scientific Stady.Vol 5.Issue6. Online  Issn: 2321-595x.

92- هزارجریبی، جعفر وحامد، مهدیه، هویت قانونی وکودکان بدون شناسنامه،فصلنامه علمی پژوهشی بررسی مسایل اجتماعی ایران،دانشگاه تهران،سال نهم ، شماره اول، بهار وتابستان 1397

93- هزارجريبي، جعفر و مرادی ،سجاد، درک شهروندان از معانی وتعاریف شادکامی(پژوهش کیفی در استان ایلام)، فصلنامه علمی،پژوهشی برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی،سال هشتم،دانشگاه علامه طباطبایی،شماره33،زمستان1396

 

 

کتابها :

1ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی،چاپ اول،پژوهشکده امور اقتصادی،1383

2ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی،چاپ دوم، پژوهشکده امور اقتصادی،1386

3ـ هزارجریبی،جعفر،درآمدی برنسبت حکومت و مشروعیت، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری چاپ اول،زمستان 1387

4ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی،چاپ سوم،پژوهشکده امور اقتصادی،1387

5ـ هزارجریبی،جعفرو علیرضا عباس پور،روشها و مفاهیم آماری درتحقیقات اجتماعی،انتشارات کلک سیمین،1388

6ـ هزارجریبی،جعفر وصفری شالی،رضا،آناتومی رفاه اجتماعی ،انتشارات فرهنگ و جامعه، 1391

7- هزارجریبی، جعفر وقاسمی،سمیرا،کارآفرینی وتعاون، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی1395