پیشینه پژوهشی

1ـ هزارجریبی،جعفر،مجری طرح پژوهشی : الگوهای جذب مخاطب(پژوهش ملی)،سازمان صدا و سیما طی سالهای 79ـ78

2ـ هزارجریبی،جعفر،مجری طرح پژوهشی: نقش کارآفرینی درایجاد فرصت های اقتصادی،پژوهشکدۀ امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی،1383

3ـ هزارجریبی،جعفر، ناظر طرح پژوهشی: امکان سنجی افزایش پوشش تحصیلی به 30درصد طی برنامه چهارم توسعه(88ـ1384)،مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،1386

4ـ هزارجریبی،جعفر، همکار اصلی طرح پژوهشی: طرح تحول راهبردی نظام آموزش عالی کشور،معاونت آموزشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه تربیت مدرس،1388

5ـ هزارجریبی،جعفر،مشاور علمی طرح: مطالعه روند شرکتهای تعاونی در سطح استان قم و ارائه الگو مناسب برای تقویت تعاونیها،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم،1387

6ـ هزارجریبی،جعفر،مشاور علمی طرح: بررسی عوامل نشاط انگیز مثبت در بین جوانان قم و ارائه فرهنگ نشاط و امید دربین جوانان،استانداری قم،1388

7ـ هزارجریبی،جعفر،مشاور علمی طرح:بررسی وضعیت نشاط اجتماعی در شهرستانهای استان مرکزی و ارائه راهکارهای عملی تقویت آن،استانداری استان مرکزی،1388

8ـ هزارجریبی،جعفر، ناظر طرح پژوهشی: طرح جامع آموزش کارکنان سازمان بازرسی کل کشور،معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت منابع انسانی،سازمان بازرسی کل کشور،1389

9ـ هزارجریبی،جعفر،ناظر طرح پژوهشی: بررسی و ارائه سازوکارهای افزایش نشاط در جامعه،مرکز مطالعات،تحقیقات وآموزش وزارت کشور 1390

10ـ هزارجریبی،جعفر،همکاراصلی طرح پژوهشی:سنجش میزان سلامت معنوی  در ایران،انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران،1391

11- هزارجریبی،جعفر،همکار اصلی ومشاور طرح پژوهشی: بررسی نفش شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر ساختار خانواده (مطالعه در استان تهران)، مرکز مطالعات، تحقیقات وآموزش وزارت کشور،1390

12- هزارجریبی،جعفر، ناظر طرح پژوهشی:اسلام سیاسی وبیداری اسلامی،صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور،معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری،1391

13- هزارجریبی، جعفر، ناظر طرح پژوهشی:بررسی وتبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جا معه از نگاه لیبرالسیم واسلام، صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور،معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری،1391

14- هزارجریبی، جعفر،مجری طرح پژوهشی:بررسی وتحلیل عوامل موثر بر روند جامعه پذیری سیاسی دانشجویان دولتی سراسر کشور و ارایه الگویی مطلوب برای این روند،صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور،معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری،1392

15-هزارجریبی، جعفر، ناظر طرح پژوهشی: طرح ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان در سه حوزه فرهنگ اجتماعی، سیاسی و دینی (موج سوم)، موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1390

16-هزارجريبي، جعفر، ناظر طرح پژوهشي:بررسي گرايشهاي فرهنگي دانشجويان ،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها،پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامي،1391

17-هزارجريبي،جعفر،مجري طرح پژوهشي:بررسي چرايي دگرگوني هاي گروه مرجع د ر بين دانشجويان،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامي،1393

18-هزارجريبي، جعفر، مجري طرح پژوهشي: رصد گرايشهاي فرهنگي، اجتماعي وسياسي دانشجويان،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامي،1394

19-هزارجريبي،جعفر، مجري طرح پژوهشي:بررسي نگرش مردم نسبت به عملكرد دولت ياز دهم (مورد مطالعه: تهران بزرگ)،مركز مطالعات راهبردي وآموزشي وزارت كشور،1394

20-هزارجريبي،جعفر، مجري طرح پژوهشي:بررسي روند اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران (قبل وبعد از انقلاب اسلامی ) ،مركز  پژ وهشی مطالعات راهبردي توسعه،1395