سوابق آموزشی

1ـ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی،استاد پایه32

2ـ تدریس دروس:

ـ نظریه های جامعه شناسی پیشرفته(دوره کارشناسی ارشد و دکتری)

ـ روش تحقیق(دوره کارشناسی ارشد)

ـ جامعه شناسی سیاسی(دوره کارشناسی ارشد و دکتری)

ـ کارآفرینی

ـ جامعه شناسی کار و شغل

ـ آسیب شناسی اجتماعی(دوره کارشناسی ارشد)

ـ زمینه ها و شیوه های همیاری

ـ مردم شناسی فرهنگی(دوره کارشناسی ارشد)

ـ شرایط فرهنگی و رفاه اجتماعی(دوره کارشناسی ارشد)

-جامعه شناسي توسعه(دوره كارشناسي ارشد)

ـ رفاه اجتماعی و مسائل اجتماعی ایران(دوره دکتری)

ـ فرهنگ اسلامی و رفاه اجتماعی(دوره دکتری)